Jednoduchý správce překladů v Metru/Modern UI


Jak jednoduše používat lokalizaci v Metru, resp. Modern/Windows 8 UI? Tentokrát i včetně vzorové aplikace…

Základem toho velmi jednoduchého řešení je systém Resources, resp. stringových překladů z Metra, resp. Modern/Windows 8 UI, takže je nutné mít v projektu adresář Strings, ve kterém se dál dělí jednotlivé jazyky do podadresářů podle zkratky jazyka (LanguageTag) a ty obsahují již jednotlivé Resources soubory s překlady (*.resw). Toto řešení vychází z předpokladu, že všechny jazyky by měly mít stejné soubory; v příložném a rozebíraném příkladu se jedná o dva soubory, resp. slovníky Titles.resw a Messages.resw pro 2 jazyky – češtinu a angličtinu… (Pozn.: dále je vhodné, aby stejné soubory obsahovali i shodné překlady, minimálně klíče a k tomu tedy i odpovídající překladové hodnoty). Pro identifikaci překladových souborů je použit Enum ELocalizedType, který obsahuje názvy slovníků (v našem případě tedy 2 hodnoty – Titles a Messages), přes které se dál se slovníky pracuje ve třídě LocalizationManager, popř. pro GUI v LocalizationConverteru. Pro usnadnění práce se v GUI navíc používá “helper” třída Translater, která je šitá na míru danému řešení…

Konkrétně by měl být tedy adresář Strings ve spouštěcím projektu na hlavní úrovni a struktura vypadá následovně:

Strings
– cs (popř. cs_CZ)
— Titles.resw
— Messages.resw
– en (popř. en_US apod.)
— Titles.resw
— Messages.resw

Pozn.: překladové Resources soubory jsou stejné jako v dalších technologiích z “XAMLové” rodiny .NET Frameworku, např. jako *.resx ve WPF a jedná se o princip klíč – hodnota – (popis) formou textu.

Definice výčtu ELocalizedType je tak(é) jasná:

public enum ELocalizedType
{
 Titles,
 Messages,
}

Třída LocalizationManager představuju hlavní část celého řešení:

public static class LocalizationManager
{
 private static readonly Dictionary<string resourcemap ,> s_ResourceLoadersCache = new Dictionary<string resourcemap ,>();
 private static ResourceContext s_Context;


 public static ResourceContext Context
 {
  get { return s_Context ?? (s_Context = new ResourceContext()); }
 }


 public static bool ChangeLang(string lang)
 {
  if (ApplicationLanguages.PrimaryLanguageOverride == lang)
   return false;
  ApplicationLanguages.PrimaryLanguageOverride = lang;
  Context.Languages = new[] { lang };
  return true;
 }

 public static IEnumerable<language> GetLanguages()
 {
  return ApplicationLanguages.Languages.Select(language => new Language(language));
 }

 public static ResourceMap GetResourceMap(string resourceFileName)
 {
  ResourceManager current = ResourceManager.Current;
  if (current == null)
   return null;
  ResourceMap mainResourceMap = current.MainResourceMap;
  if (mainResourceMap == null)
   return null;
  return mainResourceMap.GetSubtree(resourceFileName);
 }

 public static bool TryGetTranslate(string resourceFileName, string key, out string translate, string suffix = null, string prefix = null)
 {
  ResourceMap resourceMap;
  if (!s_ResourceLoadersCache.TryGetValue(resourceFileName, out resourceMap))
  {
   try
   {
    resourceMap = GetResourceMap(resourceFileName);
    s_ResourceLoadersCache.Add(resourceFileName, resourceMap);
   }
   catch (Exception ex)
   {
    Debug.WriteLine(string.Format("[LocalizationManager.TryGetTranslate] {0}@{1}.resw: {2}", key, resourceFileName, ex.Message));
    translate = null;
    return false;
   }
  }
  return TryGetTranslate(resourceMap, key, out translate, suffix, prefix);
 }

 public static string GetTranslate(string resourceFileName, string key, string suffix = null, string prefix = null)
 {
  string translate;
  return TryGetTranslate(resourceFileName, key, out translate, suffix, prefix) ? translate : key;
 }

 public static bool TryGetTranslate(ResourceMap resourceMap, string key, out string translate, string suffix = null, string prefix = null)
 {
  if (resourceMap == null)
   throw new ArgumentNullException("resourceMap");
  if (string.IsNullOrEmpty(key))
   throw new ArgumentNullException("key");
  ResourceCandidate candidate = resourceMap.GetValue(key, Context);
  if (candidate == null)
  {
   translate = null;
   return false;
  }
  else
  {
   translate = string.Format("{2}{0}{1}", candidate.ValueAsString, suffix, prefix);
   return true;
  }
 }

 public static string GetTranslate(ResourceMap resourceMap, string key, string suffix = null, string prefix = null)
 {
  string translate;
  return TryGetTranslate(resourceMap, key, out translate, suffix, prefix) ? translate : key;
 }
}

Zde se mj. nachází metoda GetLanguages pro získání kolekce všech aktivních jazyků v aplikaci a dále hlavně přetížené metody pro samotný překlad TryGetTranslate a GetTranslate podle zadaných parametrů. Pomocí metody ChangeLang je možné v aplikaci změnit jazyk, resp. programově nastavit aktivní jazyk přes ApplicationLanguages.PrimaryLanguageOverride a (aktuální překladový) Context, ale pak je ještě potřeba provést jeden krok v GUI z volaného místa a to aktualizovat rodičovskou stránku:

private void LanguagesComboBoxOnSelectionChanged(object sender, SelectionChangedEventArgs e)
{
 string lang = u_LanguagesComboBox.SelectedValue as string;
 if (string.IsNullOrEmpty(lang))
  return;
 bool result = LocalizationManager.ChangeLang(lang);
 if (result)
  Frame.Navigate(GetType()); // reload UI
}

Jak už by řečeno, pro jednodušší použití v GUI je připravena pomocná třída Translater, ve které jsou definovány Attached Properties pro překlad podle typu požadovaného překladového slovníku přímo v XAMLu:

public class Translater : DependencyObject
{
 #region Title

 public static readonly DependencyProperty TitleProperty
  = DependencyProperty.RegisterAttached("Title", typeof(string), typeof(Translater), new PropertyMetadata(null));

 public static string GetTitle(UIElement element)
 {
  if (element == null)
   throw new ArgumentNullException("element");
  object value = element.GetValue(TitleProperty);
  return (value == null) ? null : value.ToString();
 }

 public static void SetTitle(UIElement element, string value)
 {
  if (element == null)
   throw new ArgumentNullException("element");
  if (string.IsNullOrEmpty(value))
   throw new ArgumentNullException("value");
  element.SetValue(TitleProperty, value);
  string translate = GetTitle(value, GetSuffix(element), GetPrefix(element));
  SetElementText(element, translate);
 }

 #endregion

 #region Message

 public static readonly DependencyProperty MessageProperty
  = DependencyProperty.RegisterAttached("Message", typeof(string), typeof(Translater), new PropertyMetadata(null));

 public static string GetMessage(UIElement element)
 {
  if (element == null)
   throw new ArgumentNullException("element");
  object value = element.GetValue(MessageProperty);
  return (value == null) ? null : value.ToString();
 }

 public static void SetMessage(UIElement element, string value)
 {
  if (element == null)
   throw new ArgumentNullException("element");
  if (string.IsNullOrEmpty(value))
   throw new ArgumentNullException("value");
  element.SetValue(MessageProperty, value);
  string translate = GetMessage(value, GetSuffix(element), GetPrefix(element));
  SetElementText(element, translate);
 }

 #endregion

 #region Shared

 private static void SetElementText(UIElement element, string translate)
 {
  TextBlock textBlock = element as TextBlock;
  if (textBlock == null)
  {
   ContentControl contentControl = element as ContentControl;
   if (contentControl == null)
    throw new NotImplementedException("Set Title Element type");
   string itemType = AutomationProperties.GetItemType(element);
   if (string.IsNullOrEmpty(itemType))
    contentControl.Content = translate;
   else
    AutomationProperties.SetName(contentControl, translate);
  }
  else
   textBlock.Text = translate;
  // todo: ošetřit další typy controlů
 }

 #endregion

 #region Suffix

 public static readonly DependencyProperty SuffixProperty
  = DependencyProperty.RegisterAttached("Suffix", typeof(string), typeof(Translater), new PropertyMetadata(null));

 public static string GetSuffix(UIElement element)
 {
  if (element == null)
   throw new ArgumentNullException("element");
  object value = element.GetValue(SuffixProperty);
  return (value == null) ? null : value.ToString();
 }

 public static void SetSuffix(UIElement element, string value)
 {
  if (element == null)
   throw new ArgumentNullException("element");
  element.SetValue(SuffixProperty, value);
 }

 #endregion

 #region Prefix

 public static readonly DependencyProperty PrefixProperty
  = DependencyProperty.RegisterAttached("Prefix", typeof(string), typeof(Translater), new PropertyMetadata(null));

 public static string GetPrefix(UIElement element)
 {
  if (element == null)
   throw new ArgumentNullException("element");
  object value = element.GetValue(PrefixProperty);
  return (value == null) ? null : value.ToString();
 }

 public static void SetPrefix(UIElement element, string value)
 {
  if (element == null)
   throw new ArgumentNullException("element");
  element.SetValue(PrefixProperty, value);
 }

 #endregion

 #region Other

 public static string GetTitle(string key, string suffix = null, string prefix = null)
 {
  return LocalizationManager.GetTranslate(ELocalizedType.Titles.ToString(), key, suffix, prefix);
 }

 public static string GetMessage(string key, string suffix = null, string prefix = null)
 {
  return LocalizationManager.GetTranslate(ELocalizedType.Messages.ToString(), key, suffix, prefix);
 }

 #endregion
}

Nastavování překladů tímto způsobem je zatím vyřešeno pouze pro TextBlocky a jejich property Text… (viz todo komentář výše)

Pozn.: i když nemám moc rád používání regionů kvůli snazší přehlednosti např. v kódu někoho jiného nebo rychlému přehledu třídy, tak zde je podle mě právě výjimka potvrzující pravidlo :)

A pro rozšířené použití v GUI je ještě připraven LocalizationConverter:

public class LocalizationConverter : IValueConverter
{
 public object Convert(object value, Type targetType, object parameter, string language)
 {
  if (value == null || parameter == null)
   return value;
  string localizationResources = parameter.ToString();
  ELocalizedType localizedType;
  if (!Enum.TryParse(localizationResources, true, out localizedType))
   throw new KeyNotFoundException(string.Format("Localized Type: ", localizationResources));
  string key = value.ToString();
  return LocalizationManager.GetTranslate(localizedType.ToString(), key); ;
 }

 public object ConvertBack(object value, Type targetType, object parameter, string language)
 {
  throw new NotImplementedException("Localization Converter Convert Back");
 }
}

Ten se nechá využít u všech “obsahových” controlů, např.:

<Page.Resources> 
 <Converters:LocalizationConverterx:Key="r_LocalizationConverter" /> 
</Page.Resources> 

<ComboBox ... 
     SelectedValue="{Binding Path=MyPropertyName, Converter={StaticResource r_LocalizationConverter}, ConverterParameter=Titles}" 
     ... /> 

<Button ... 
    Content="{Binding Path=MyPropertyName, Converter={StaticResource r_LocalizationConverter}, ConverterParameter=Titles}" 
    ... /> 

Na závěr je ještě potřeba dodat, že hlavní nevýhoda řešení nastává v případě, když potřebujete pro překládanou stránku použít NavigationCacheMode = Required, přičemž v takovém případě nefunguje online změna překladů a je vždy nutné provést restart aplikace… Nicméně pro základní použití toto řešení naprosto postačuje, tak se snad bude někomu hodit… :)

Vzorovou aplikaci můžete stahovat z mého SkyDrivu.

A ještě jedna poznámka na závěr, minimálně s úpravy změny jazyka (metoda ChangeLang) a aktualizace v GUI by mělo být možné toto řešení použít i v jiných derivacích XAMLu…

, , , , ,

Komentáře jsou uzavřeny.